دانلود تصنیف ز فروردین سپیده رئیس سادات (تصویری)

:: دانلود تصنیف ز فروردین سپیده رئیس سادات (تصویری)

ز فروردین شد شکفته چمن

گل نوشد زیب دشت و دمن

کجایی ای نازنین گل من

بهار آمد با گل و سنبل

ز بیداد گل نعره زد بلبل

دل بلبل نازک است ای گل

دل او را از جفا مشکن

بهار از گل سایبان دارد

دربغا کز پی خزان دارد

خوش آن کس کاو یاری جوان دارد

بتی تازه با شراب کهن

دلم گشت از چرخ بوقلمون

چو جام می ‌لب به لب از خون

غم عشقت شد برغمم افزون

شد از ستمت

ز دست غمت

غرق خون دل من

مجنون دل من

محزون دل من

پر ز خون دل من

منبع : هواداران سپیده رئیس ساداتدانلود تصنیف ز فروردین سپیده رئیس سادات (تصویری)
برچسب ها :

دانلود ره به خرابات برد سپیده رئیس سادات (تصویری)

:: دانلود ره به خرابات برد سپیده رئیس سادات (تصویری)

ره به خرابات برد، عابد پرهیزگار

سفرهٔ یک روزه کرد، نقد همه روزگار

ترسمت ای نیکنام، پای برآید به سنگ

شیشهٔ پنهان بیار، تا بخوریم آشکار

گفتم گره نگشوده ام

زان طره تا من بوده ام

گفتا منش فرموده‌ام

تا با تو طراری کند

دلبر که جان فرسود از او

کام دلم نگشود از او

نومید نتوان بود از او

باشد که دلداری کند

زان طره پرپیچ و خم

سهل است اگر بینم ستم

از بند و زنجیرش چه غم

هر کس که عیاری کند


لینک دانلود

منبع : هواداران سپیده رئیس ساداتدانلود ره به خرابات برد سپیده رئیس سادات (تصویری)
برچسب ها :

دانلود تصنیف ای باغبان سپیده رئیس سادات و گروه مضراب (تصویری)

:: دانلود تصنیف ای باغبان سپیده رئیس سادات و گروه مضراب (تصویری)

دیدی دلا که یار نیامد

گرد آمد و سوار نیامد

بگداخت شمع و سوخت سراپای

وآن صبح زرنگار نیامد

دل را و شوق را و توان را

غم خورد و غمگسار نیامد

آن کاخ ها ز پایه فرو ریخت

وآن کرده ها به کار نیامد

سوزد دلم به رنج و شکیبت

ای باغبان! بهار نیامد

ای شیر پیر بسته به زنجیر

کز بندت هیچ عار نیامد

خشکید چشم چشمه و دیگر

آبی به جویبار نیامد

دیری گذشت و چون تو دلیری

در صف کارزار نیامد


لینک دانلود
منبع : هواداران سپیده رئیس ساداتدانلود تصنیف ای باغبان سپیده رئیس سادات و گروه مضراب (تصویری)
برچسب ها : نیامد

دانلود تصنیف نازنین سپیده رئیس سادات (تصویری)

:: دانلود تصنیف نازنین سپیده رئیس سادات (تصویری)

نازنین من وه چه خوشگلی

روز و شب پی غارت دلی نازنین

بر ستمگری گرچه مایلی

بهر عاشقان حل مشکلی نازنین

دلستان یار من، نوبهار من نازنین

شوخ و شیرین سخن، یار غنچه دهن، نوگل چمن نازنین

آشنای تو، شد فنای تو، بی وفا

صحبت از جفا کمتر کن، نغمه های موزون سر کن، عاشق توام باور کن

نازنین می ز شیشه در ساغر کن، جام ما پر از آن زر کن، از قیام خود محشر کن نازنین

مه من و دلبر منی، دل ربا نازنین

گل من و باغ سوسنی، بی وفا نازنین

تویی تویی افسونگر نامهربان نازنین

ز جور تو هر رزو و شب دارم فغان نازنین


لینک دانلود

منبع : هواداران سپیده رئیس ساداتدانلود تصنیف نازنین سپیده رئیس سادات (تصویری)
برچسب ها : نازنین

دانلود تصنیف روز و شب سپیده رئیس سادات (تصویری)

:: دانلود تصنیف روز و شب سپیده رئیس سادات (تصویری)
شب از خیالت در فغان، روز از غمت در زاری ام
دارم عجب روز شبی، این خواب و این بیداریم
از کویت ای نا آشنا، رفتم به صد حسرت مگر
مایل شوی سوی وفا، یا بی وفا پنداری ام
رنجور عشقم شربتم، تلخی لعل آن صنم
شاید مسیحا تب کند، از حسرت بیماریم
گفتی که عاشق می کند، روزی علاج درد تو
مشکل برم روزی به سر، گر این چنین بگذاریم
درد خیال خنجرت، چون بگذرد از شوق او
خمیازه بگشاید ز هم، لب های زخم کاریم

لینک دانلود
منبع : هواداران سپیده رئیس ساداتدانلود تصنیف روز و شب سپیده رئیس سادات (تصویری)
برچسب ها :